HYRESVILLKOR för utrustning hyrd av Sjösäkerhetskompaniet AB 2007 – tv

 

Försäkring:

 

Hyresmannen är ansvarig för det fulla värdet av den förhyrda produkten under hyresperioden.

Vi försäkrar det fulla värdet genom en försäkring vars pris framgår av prislistan.

Hyresmannen kan välja att försäkra själv genom t ex befintlig egen försäkring. Om detta görs skall hyresmannen upplysa Sjösäkerhetskompaniet AB om detta före förhyrningen.

Notera att de allra flesta båtförsäkringar inte inkluderar hyrd utrustning. Sjösäkerhetskompaniet AB har rätt att begära kopia på att hyresmannens försäkring täcker det fulla värdet under hyresperioden – om detta inte kan  göras påföres automatiskt försäkring och kostnad på hyran.

 

Avhämtning/Retur:

 

Avhämtning och retur av hyrd utrustning sker på Hägerstensvägen 273 i Stockholm om det ej överenskommits att det skall ske på Hasses Sjöbod i Lundbyhamnen 122 i Göteborg eller på annat ställe. Sker det på annat ställe än i Stockholm tillkommer normalt transportkostnad endera vägen dit.

 

Sen återlämning:

 

Det är hyresmannens ansvar att återlämna utrustningen vid avtalad tidpunkt. Om detta inte kan göras är det utomordentligt viktigt att kontakt tages med Sjösäkerhetskompaniet AB med upplysningar om förväntad återlämningstidpunkt – Det kan vara du själv som står i tur för utrustningen! – Uthyraren har rätt att debitera

dagspris (hyresperiodens kostnad / dgr) för varje dags försening dock lägst 150.-/dag i förhållande till överenskommen återlämningsdag.

 

Avbokningsregler:

 

Om avbokningen sker mindre än 5 vardagar före hyresperiodens start sker ingen återbetalning men 25% rabatt erhålles vid en motsvarande bokning/förhyrning (typ av utrustning & hyresperiod) inom 2 år.

 

Om avbokningen sker inom perioden 5 vardager till 1 månad före hyresperiodens start återbetalas 75% av erlagd kostnader.

 

Om avbokning sker mer än 1 månad före hyresperiodens början återbetalas hela beloppet utom boknings/fakturakostnaden dock lägst 100:-

 

Även om boknings/bekräftelsefakturan ännu ej förfallit gäller ovanstående avbokningsregler jämväl 

 

Vid utlösning eller oavsiktlig utlösning eller utrustningen förkommit gäller att:

 

Vid livsfara eller incident som medför livsfara står uthyraren & försäkring (om denna tecknats) för alla skador som uppkommer på förhyrd utrustning.

 

Hyresmannen är ansvarig för de service kostnader (t ex flaskfyllnad/packning/transporter) som uppkommer vid oavsiktligt utlösning.

 

Förutom vid situationer enligt ovan t ex där utrustningen förkommit eller stöld skett erfordras alltid att hyresmannen att inkommer med en egenskriven undertecknad händelseförloppsskildring med relevanta myndighetskopior (vid stöld polisanmälan) inom 3 veckor. Därefter sker reglering av händelsen i försäkringshänseende. Vid uppenbar oaktsamhet eller att förvaringsföreskrifter ej följts gäller ej försäkringen utan hyresmannen är ansvarig för det fulla värdet.   

 

Notera att har hyrd utrustningen bidragit till att rädda liv eller förhindra livsfara är uthyraren tacksam för alla uppgifter eller utrustning som returneras – det bidrager till att förbättra den livflotte & sjösäkerhets-utbildning som bedrivs

 

Byte av hyresman

 

Blir fartyget/båten såld där den hyrda utrustningen finns är hyresmannen skyldig att upplysa den nya ägaren om den hyrda utrustningen och säkerställa att en särskild hyresöverföringsblankett blir ifylld, undertecknad och inskickad till uthyraren. Intill detta är accepterat av uthyraren är den ursprunglige hyresmannen fullt ut ansvarig för den hyrda utrustningen.

 

Förvaringsföreskrifter & användarinstruktion & aktsamhetsföreskrifter

 

Säkerställ att utlösarlinan alltid är fäst vid fast föremål ombord (vi rekommenderar att man förlänger livflottens utlösarlina med en egen lina),

 

Under hamnfas motsvarande stuvas väskförpackade livflottar torrt inombords och containerförpackade flottar låses fast i ställning (Glöm ej att låsa upp i samband med avgång)

 

Vid utlämning skall muntlig användarinstruktion erhållas av uthyraren. Notera att uthyraren tillsammans med SSTC regelbundet håller utbildning i livflotte och säkerhetshantering. Som hyresman har man rabatt på dessa utbildningar mot uppvisande av betald bokningbekräftelse. På begäran kan skriftlig användarinstruktion erhållas vid utlämningstillfället.

 

Det åligger hyresmannen att förvara och transportera flotten aktsamt under hyresperioden. Livflotten är inte avsedd att stå/sitta på/stuva tunga saker ovanpå/stuvas så att den frekvent överspolas/slängas eller släppas ovarsamt på hårt underlag. Väskförpackade flottar är avsedda att lyftas i båda bärhandtagen samtidigt. Okulärbesiktning sker av flotten vid retur och vid uppenbar oaktsamhet eller att förvaringsföreskrifter ej följts gäller ej försäkringen utan hyresmannen är ansvarig för det fulla värdet/servicekostnader

 

Köpa livflotte & rabatter

 

Särskild rabatt kan erhållas vid köp av ny flotte om man hyrt livflotte av Sjösäkerhetskompaniet AB under året. Halva nettohyran (upparbetad under året) kan erhållas i rabatt på rekommenderat pris vid köp av de flottar/märken som förs av uthyraren – Handpenning skall erläggas samma år för att denna rabatt skall gälla.

Dessutom rabatteras kurser som handhavande livflotte/ISAF kurs vid köp.

 

Tre års fastpris avtal vid säsongshyra/ Old client /Early booking / Specialerbjudanden vid Östersjömaran, Sanhamn Open Hav/Gotland Runt /Gothenbourg Offshore race rabatt förekommer. Dessa rabatter kan normalt ej kombineras med varandra utom med köprabatten enligt ovan.

 

Avslutningsvis

 

Vi anstränger oss till det yttersta för att alla som bokat och betalat säkerhetsutrustning/livflotte skall kunna avhämta hyrd utrustning. Vi garanterar att sk överbokning ej sker. Vi kan dock inte hållas ansvariga (förutom 100%-ig återbetalning av erlagd hyreskostnad) för förseningar i återlämnande/tilltransport till följd av olycka eller stöld eller övriga force majeur orsaker. Självklart kommer vi att försöka erbjuda ett så näraliggande alternativ till förhyrd utrusning som möjligt utan kostnad för hyresmannen.

 

 
Till Sjösäkerhetskompaniets startsida